Taaleri Bioteollisuus I on suljettu pääomarahasto. Rahasto sijoittaa uuden teknologian ja teollisen mittakaavan biotalouden tuotantolaitoksiin Suomessa ja Euroopassa. Rahasto on auki uusille sijoittajille, ja se tekee aktiivisesti uusia investointeja.

Taaleri Bioteollisuus I on vuonna 2021 lanseerattu suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 10 vuotta. Rahasto sijoittaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin, joilla voidaan nopeuttaa bioteollisuuden tuotannon skaalaamista. Tuotteet voivat olla esimerkiksi bio- ja kierrätyskuituja, luomulannoitteita, funktionaalisia biomateriaaleja ja neitseellisiä tuotteita korvaavia uusiomateriaaleja.

Rahasto on yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee kestäviä sijoituksia vain kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto myös raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Rahasto on auki uusille sijoittajille ja sen tavoitekoko on 80 miljoonaa euroa. Rahaston on tarkoitus tulla myyntiin yksityissijoittajille Taalerin yhteistyökumppanin Aktian kautta tarvittavien viranomaislupien jälkeen. Rahasto tekee aktiivisesti uusia strategiansa mukaisia investointeja teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin bioteollisuuskentässä.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahastotuotteen sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan asianmukaisella huolellisuudella sekä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioinnilla. Kaikki rahaston sijoituskohteet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja näiden toimien toteutuminen on arvioitu ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahaston investoinneilla pyritään vähentämään fossiilisten tai uusiutumattomien raaka-aineiden tai energialähteiden käyttöä. Investoinneilla edistetään EU:n ympäristötavoitteita, jotka liittyvät erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja/tai siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä saastumisen ehkäisyyn ja hallintaan, rahoittamalla ratkaisuja, jotka esimerkiksi tehostavat raaka-aineiden ja tuotteiden uudelleenkäyttöä, vähentävät neitseellisten raaka-aineiden kysyntää, parantavat materiaalien ja/tai tuotteiden kierrätettävyyttä, korvaavat uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä tai vähentävät vaarallisten tai saastuttavien kemikaalien määrää.

Rahaston sijoitusstrategiana on tehdä kestäviä vähemmistö- tai enemmistösijoituksia teollisen mittakaavan testattuihin teknologioihin, biomateriaalien ja -polttoaineiden tuotantomahdollisuuksiin, kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan (pois lukien tuulivoima ja aurinkoenergia) Euroopassa, ensisijaisesti Pohjoismaissa.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Kaikki varat (100 %) kohdistetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite. Finanssituotteen tavoitteena on sijoittaa 60 % varoista taksonomianmukaisiin taloudellisiin toimiin. Kohdassa c kuvattua rahaston kestävää sijoitustavoitetta seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa keskeisistä kestävyysindikaattoreista (KPI), jotka liittyvät portfolion kestävyystavoitteiden mittaamiseen. Nämä tavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja/tai siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä ympäristön saastumisen ehkäisyyn ja hallintaan. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren.

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille.

Kestävyysdatan saatavuuden varmistamiseksi kohdeyhtiöiden raportointikypsyyttä on arvioitu osana asianmukaisen huolellisuuden selvityksiä (due diligence), ja se on otettu huomioon osana sijoituspäätöstä. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään kohdeyhtiöiltä kvartaaleittain. Kohdeyhtiöt käyttävät tietojen raportoimiseen kolmannen osapuolen validoimia elinkaarilaskelmia sekä tietoja liittyen käytettyyn energiankulutukseen, materiaaleihin, jätteen määrään sekä tuotantovolyymiin liittyviä tietoja, joita seurataan myös osana yrityksen laskutusta ja taloushallintaa.

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Arviot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan kestävyysvaikutuksia, joten pystymme varmistamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen.

Varmistaaksemme, että kohdeyritykset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, ne käyvät läpi huolelliset ESG-, tekniset-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit. Lisäksi sijoituskohteiden tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa yhteiskuntalle ja työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti.

Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa, sillä sijoituskohteet poikkeavat toisistaan taloudellisen toimintansa perusteella, joten yksittäistä vertailuarvoa ei ole mahdollista soveltaa koko portfoliolle. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Ei merkittävää haittaa -periaatetta noudatetaan (EU) 2020/852 ja/tai (EU) 2019/2088 sääntelyssä määriteltyjen kestävien sijoitusten osalta. Ei merkittävää haittaa -periaatteen toteutuminen varmistetaan kattavilla asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) selvityksillä, jotka toteutetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Nämä selvitykset ottavat huomioon sijoituksen koko elinkaaren ja sen mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Varmistaaksemme, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille, on sijoitusten täytettävä niille sovellettavissa olevat Taksonomian tekniset arviointikriteerit (EU/2020/852 (19)).

Rahasto ottaa huomioon sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset, jotka on esitetty direktiivin (EU) 2022/1288 liitteen 1 taulukoissa 1, 2 ja 3 ja raportoi valitut indikaattorit puolivuosittain. Tiedot pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin liittyen raportoidaan SFDR-asetuksen (2019/2088) artiklan 11(2) ohjeiden mukaisesti direktiivin (EU) 2014/65 artiklan 25(6) määrittelemässä määräaikaiskatsauksessa. Indikaattorit on valittu sijoituskohteista tehtyjen olennaisuusanalyysien perusteella.

Kaikki rahaston sijoituskohteet ovat sitoutuneet noudattamaan monikansallisille yrityksille annettuja OECD:n toimintaohjeita ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa julistettuja työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa vahvistettuja periaatteiden ja oikeuksia. Lisäksi kaikki rahaston sijoituskohteet täyttävät vähintään SFDR-asetuksen (2019/2088) vähimmäistason suojatoimia koskevat kriteerit. Taksonomiakelpoisten sijoitusten on täytettävä Taksonomia-asetuksen vähimmäistason suojatoimien kriteerit sijoitushetkellä. Sen lisäksi SFDR-asetuksen mukaisilta kestäviltä sijoituksilta vaaditaan asteittaisia toimenpiteitä Taksonomia-asetuksen mukaisten vähimmäistason suojatoimien täyttämiseksi. Vähimmäistason suojatoimien täyttymisestä raportoidaan osana SFDR-asetuksen mukaista määräaikaisraportointia.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahaston investoinneilla pyritään vähentämään fossiilisten tai uusiutumattomien raaka-aineiden tai energialähteiden käyttöä. Investoinneilla edistetään EU:n ympäristötavoitteita, jotka liittyvät erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja/tai siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä saastumisen ehkäisyyn ja hallintaan, rahoittamalla ratkaisuja, jotka esimerkiksi tehostavat raaka-aineiden ja tuotteiden uudelleenkäyttöä, vähentävät neitseellisten raaka-aineiden kysyntää, parantavat materiaalien ja/tai tuotteiden kierrätettävyyttä, korvaavat uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä tai vähentävät vaarallisten tai saastuttavien kemikaalien määrää.

Taaleri Bioteollisuus pyrkii vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja luomaan pohjaa kestävälle taloudelliselle kehitykselle kehittämällä, rahoittamalla, rakentamalla, käyttämällä ja ylläpitämällä skaalautuvia teollisen bioteollisuuden tuotantolaitoksia, jotka käyttävät raaka-aineenaan uusiutuvia luonnonvaroja tai uudelleenkäytettäviä raaka-aineita.

Rahasto on sitoutunut tekemään sijoituksia, joilla on positiivinen ympäristövaikutus vahvistaen siirtymää kestävään bio- ja kiertotalouteen perustuvaan tavaran- ja uusiutuvan energian tuotantoon. Taaleri Bioteollisuus etsii jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja neitseellisistä raaka-aineista sekä nopeuttaa siirtymistä kestävään bio- ja kiertotalouteen mahdollistamalla häiritsevien teknologioiden markkinoille tulon.

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategiana on tehdä vähemmistö- tai enemmistösijoituksia teollisen mittakaavan testattuihin teknologioihin, biomateriaalien ja -polttoaineiden tuotantomahdollisuuksiin, kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan (poislukien tuuli- ja aurinkovoiman) Euroopassa, ensisijaisesti Pohjoismaissa. Sijoituskohteita valittaessa etusijalla pidetään kohteita, joilla on mahdollisuuksia ja/tai potentiaalia kansainväliseen laajentumiseen. Rahaston tavoitteena on rakentaa portfolio, jonka vaihtoehtoisen rahaston hoitaja uskoo saavuttavan yli 15 %:n sisäisen tuoton, johon ei sisälly palkkiot ja kulut. Rahastonhoitaja ei voi kuitenkaan taata, että rahasto saavuttaa kyseiset tuottotavoitteet.

Rahaston sijoitusstrategia on tehdä kestäviä investointeja ja rahoittaa, tukea ja nopeuttaa siirtymistä fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten raaka-aineiden käytöstä resurssitehokkaiden ja kestävien biopohjaisten polttoaineiden ja materiaalien sekä muiden bioteollisuuteen liittyvien uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen ja tuotantoon, poissulkien sijoitukset tuuli- ja aurinkoenergiaan.

Sijoitusten osuus

Rahasto tekee ainoastaan kestäviä sijoituksia. Kaikki varat (100 %) kohdistetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite. Finanssituotteen tavoitteena on sijoittaa 60 % varoista taksonomianmukaisiin taloudellisiin toimiin. Tämä tavoite on saavutettava rahaston elinkaaren loppuun mennessä. Tavoitteen toteutuminen riippuu osittain EU:n taksonomian sääntelykriteerien kehittämisestä.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston, kohdassa "Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite" kuvattua, kestävää sijoitustavoitetta seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa keskeisistä kestävyysindikaattoreista (KPI), jotka liittyvät portfolion kestävyystavoitteiden mittaamiseen. Nämä tavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja/tai siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä ympäristön saastumisen ehkäisyyn ja hallintaan. Nämä KPI-indikaattorit osoittavat, kuinka investoinnit lisäävät raaka-aineiden ja tuotteiden uudelleenkäyttöä, uusien raaka-aineiden kysyntää, parantavat materiaalien ja/tai tuotteiden kierrätettävyyttä sekä huomioivat henkilöstön monimuotoisuuden ja hyvät hallintotavat.

Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren. Bioteollisuustiimi toimii jatkuvassa tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa varmistaakseen, että heidän vastuullisuustyönsä on sovellettavien vastuullisuuskriteerien mukaista ja tukee tämän toiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta. Lisäksi rahastonhoitajalla on oikeus järjestää kohdeyhtiöiden auditointeja.

Sijoitustavoitteen saavuttamista ja hyviä hallintotapoja mittaavat indikaattorit on lueteltu alla:

 • Hiilenkädenjälki (korvatun tuotteen kasvihuonekaasupäästöt, tCO2e – LCA laskelmat verifioitu kolmannella osapuolella)
 • Tulot tuotteista, jotka ovat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja/tai kompostoitavia (raportoitu euroina ja prosenttiosuutena kokonaistuloista)
 • Tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden osuus: (1) kierrätetystä materiaaleista, (2) uusiutuvista luonnonvaroista, (3) uusiutuvista- ja kierrätetyistä materiaaleista (raportoitu tonneina ja osuutena raaka-aineiden kokonaiskäytöstä)
 • Uusiutuvan energian osuus tuotannossa käytetystä energiasta (raportoitu MWh:na ja prosenttina kokonaisenergiankulutuksesta)
 • Tapaturmien, onnettomuuksien, kuolemantapausten tai sairauden vuoksi menetettyjen työpäivien lukumäärä
 • Työsuhdeasioihin liittyvän valitusten/valitusten käsittelymekanismin puute
 • Toimittajan käytännesääntöjen puute
 • Ihmisoikeuspolitiikan puute (PAI, liitteen I taulukko 3)
 • Asianmukaisen huolellisuuden puute (PAI, liitteen I taulukko 3)
 • Uusien työntekijöiden lukumäärä
 • Työntekijöiden sukupuoleen pohjautuva monimuotoisuus

Menetelmät

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella. Nämä kestävyysindikaattorit on määritelty arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille.

Lisäksi puolivuosittain raportoitavien indikaattorien valinnassa on huomioitu sijoituskohteista saatavissa olevat tiedot. Indikaattorien raportoimiseen käytetään kohdeyhtiöiltä kerättyä dataa, joka voi olla osittain kolmannen osapuolen laskemaa, varmentamaa ja/tai mallintamaa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kestävyysdatan saatavuuden varmistamiseksi kohdeyhtiöiden raportointikypsyyttä on arvioitu osana asianmukaisen huolellisuuden selvityksiä (due diligence) ja se on otettu huomioon osana sijoituspäätöstä. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään kohdeyhtiöiltä kvartaaleittain.

Kohdeyhtiöt käyttävät tietojen raportoimiseen kolmannen osapuolen validoimia elinkaarilaskelmia sekä tietoja liittyen käytettyyn energiankulutukseen, materiaaleihin, jätteen määrään ja tuotantovolyymiin liittyviä tietoja, joita seurataan myös osana yrityksen laskutusta ja taloushallintaa. Käytettävät kolmannen osapuolen mallinnukset ovat taksonomian mukaisissa sijoituksissa EU:n määrittelemien standardien mukaisia virhemarginaalien vähentämiseksi. Lasketut kasvihuonekaasupäästöt ja päästövähenemä ovat kolmannen osapuolen varmentamia. Kohdeyhtiöt käyttävät kolmannen osapuolen laskemia LCA-päästölaskelmia tukena kvartaalittaisia päästölaskelmalukuja tuottaessaan.

Indikaattorien keräämiseen liittyviä prosesseja kehitetään jatkuvasti ja käytämme tarvittaessa ja harkintamme mukaan myös asiantuntevia kolmansia osapuolia ja ulkoisia tietolähteitä muun muassa kestävyysvaikutusten määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, kartoitukseen sekä seurantaan. Hyvin perusteltuja, luotettavia ja tieteeseen pohjautuvia arvioita voidaan käyttää tilapäisesti osana kestävyysvaikutusten arviointia puuttuvan tiedon täydentämiseksi. Arvioitujen tietojen osuus tullaan raportoimaan osana SFDR-asetuksen mukaisia määräaikaiskatsauksia. PAI-indikaattorien laskennassa käytetään SFDR-asetusta täydentävien teknisissä sääntelyohjeissa (2022/1288) määriteltyjä laskentamenetelmiä. Kohdeyhtiökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja rahastoraportoinnissa indikaattorit ilmoitetaan agregaattilukuina.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, jonka vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Lisäksi on mahdollista, että parhaista yrityksistä huolimatta tarkkoja lukuja esimerkiksi syntyneen jätteen osalta, ei ole mahdollista raportoida tai erotella tarkasti sijoitettavan taloudellisen toiminnan osalta, jolloin raportoidut luvut voivat perustua arvioihin, jotka ovat suhteutettu sijoitettavan toiminnan laajuuteen ja osuuteen kohteen kokonaisvaltaisesta taloudellisesta toiminnasta. Luvut ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan asianmukaisesti sijoitustavoitteen toteutumista, eivätkä täten vaikuta tavoitteiden saavuttamiseen.

Asianmukainen huolellisuus

Varmistaaksemme, että kohdeyritykset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, ne käyvät läpi huolelliset ESG-, tekniset-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit. Lisäksi sijoituskohteiden tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan hallintaa ja dokumentointia varten (esim. käytännesäännöt, mukaan lukien korruption ja lahjonnan torjunnan, reilun kilpailun, verot ja palkitsemisen). Asianmukaiset valitusmekanismit on otettava käyttöön sen varmistamiseksi, että sidosryhmien tarpeet ja huolenaiheet otetaan huomioon.

ESG due diligence -prosessimme noudattaa YK:n ohjaavien periaatteiden ja OECD:n suosituksia huolellisuusvelvoitteen täyttämisestä ja se sisältää kaksisuuntaisen olennaisuusanalyysin (double materiality) sekä kestävyysriskianalyysin, joka toteutetaan kestävyysriskityökalun sekä materiaalipyyntölistan, haastattelujen ja analysoidun tiedon avulla. Olennaisuusanalyysissa huomioidaan myös universaalit vastuullisuusteemat. Asianmukaisen huolellisuuden selvityksen löydökset esitellään ja arvioidaan investointikomiteassa ja ne otetaan huomioon osana sijoituspäätöksen tekemistä.

Vaikuttamispolitiikat

Rahaston ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu ja ettei rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa yhteiskuntaan ja työntekijöihin, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan. Seuraamme ja auditoimme omaa sekä sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Mikäli EU 2022/1288 liitteen 1 taulukossa 1 kuvattuja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia havaitaan, muutetaan toimintaohjeita ja periaatteita vaikutusten ehkäisemiseksi, korjaamiseksi ja lieventämiseksi. Lisäksi tulemme raportoimaan ja seuraamaan sijoitusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavat indikaattorit sekä hallinnoimaan näitä vaikutuksia toimintaperiaatteidemme jatkuvalla kehittämisellä.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovia vaikuttamispolitiikkoja ovat:

 • Taaleri Code of Conduct
 • Taaleri Sustainability Policy
 • Taaleri Bioindustry Code of Conduct
 • Taaleri Bioindustry ESG Principles

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa, sillä sijoituskohteet poikkeavat toisistaan taloudellisen toimintansa perusteella, joten yksittäistä vertailuarvoa ei ole mahdollista soveltaa koko portfoliolle. Kohdeyritysten on raportoitava ja seurattava säännöllisesti scope 1-, 2- ja 3 -päästöistään ja laadittava päästöjen vähentämissuunnitelma, jotta yritykset saavuttavat nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennystavoitteet on oltava linjassa Pariisin sopimuksen kanssa ja mukailtava Science Based Targets -menetelmää.

Bioteollisuus I Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin
 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen määräaikaisraporteissa:

Kestävyystiedot määräaikaisraportissa 1.1.2023-31.12.2023

Kestävyystiedot määräaikaisraportissa 1.1.2022-31.12.2022 

Salkunhoitajat

Tero Saarno

Tero Saarno

Johtaja, Bioteollisuus
Helsinki
+358 50 373 1923
Pasi Tyyvi

Pasi Tyyvi

Sijoitusjohtaja
Helsinki
+358 41 541 6555