Tuemme kestävää kehitystä rahoittamalla kiertotalouden edistämistä sekä fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden korvaamista biopohjaisilla raaka-aineilla.

75
%

Uusiutuvien raaka-aineiden osuus sijoituskohteiden käyttämistä raaka-aineista

290
tonnia

 Arvio toteutuneesta hiilidioksidipäästö-vähennyksestä vuonna 2023*

1
rahasto

Taaleri Bioteollisuus I on EU:n SFDR-asetuksen artikla 9:n mukainen rahasto, joka tekee ainoastaan kestäviä sijoituksia.


* Raportoitu päästövähenemä on riippumattomien kolmansien osapuolten tekemiin laskelmiin pohjautuva ja perustuu osittain arvioihin. Luvut koskevat Taaleri Bioteollisuus I -rahastoa.

Kestävät investoinnit

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintopolitiikat kuuluvat olennaisina osina investointiprosessiimme sekä sijoitustemme ja kanssasijoitustemme hallintaan. Toimimme hyvässä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. 

Sijoituksemme tukevat ilmastonmuutoksen hillintää, vihreää siirtymää ja fossiilisista raaka-aineista irtautumista. Lisäksi sijoitukset työllistävät paikallisia ja tukevat teollisuuden kestävyysmurrosta.

 

Euroopan Unionin kestävän rahoituksen sääntely

Taaleri Bioteollisuuden vaihtoehtorahastonhoitaja Taaleri Pääomarahastot Oy noudattaa Euroopan Unionin kestävän rahoituksen sääntelyä. Sääntelyn tavoitteena on lisätä sijoitusten läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä koskevien tietojen saatavuutta sijoittajille

Rahastot osallistuvat kestävyystavoitteiden saavuttamiseen sijoittamalla esimerkiksi toimintaan, joka korvaa fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä tai käyttää vähemmän haitallisia ja saastuttavia kemikaaleja. Näin sijoitukset edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, saastumisen ehkäisyä ja kontrollia sekä kiertotalouden edistämistä.

Lisätietoja sisäisistä vastuullisuusperiaatteistamme ja prosesseistamme löytyy vastuullisuuden periaatteistamme ja lisätietoa rahastojen kestävyystiedoista löytyy rahastokohtaisilta sivuilta.

 

Hyvät hallintotavat 

Taaleri Bioteollisuus noudattaa hyviä hallintotapoja sekä soveltuvia kansallisia, paikallisia ja EU-tason lakeja ja sääntelyjä ja on sitoutunut toimimaan Taaleri-konsernin Toimintaperiaatteiden, Kestävyysriskipolitiikan ja Vastuullisuuspolitiikan mukaisesti. Lisäksi noudatamme omia liiketoimintakohtaisia vastuullisuuden periaatteita ja toimintaperiaatteita.

Taaleri Bioteollisuus pyrkii mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että myös kumppanimme noudattavat toimintaperiaatteita, jotka ovat linjassa politiikkojemme ja toimintaperiaatteidemme kanssa. Valitsemme yhteistyökumppanimme tarkasti, emmekä toimi tai aloita yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka rikkovat lakeja tai hyviä hallintotapoja. 

Sijoituskohteidemme tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia ja muita tietoja sekä kehittämään asianmukaiset prosessit vastuullisuuden, hyvien hallintotapojen sekä vähimmäistason suojatoimien johtamiseksi ja dokumentoimiseksi. 

 

Raportit

Taaleri Bioteollisuus on julkaissut ensimmäisen raporttinsa ilmastoon ja luontoon liittyvistä taloudellista riskeistä ja mahdollisuuksista (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD & Task Force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD). Raportissa näitä riskejä ja niiden hallinnointia kuvataan kyseisten viitekehysten suositusten mukaisesti kattaen riskienhallintaan, strategiaan, mittareihin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot. Lue raportti täältä (pdf, englanniksi).

Joensuu Biocoal -hankkeemme vastuullisuusohjelma on julkaistu ja on luettavissa täältä. Vastuullisuusohjelmassa kuvataan projektissa noudatettuja vastuullisuusperiaatteita raaka-aineiden hankinnassa ja tuotannossa, sekä kerrotaan toiminnan vaatimuksenmukaisuudesta, hallinnointitavoista, arvioiduista kestävyysvaikutuksista sekä vastuullisuustyötä ohjaavista tavoitteista ja mittareista.

 

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Net Zero Asset Managers -aloitteen. Osana konsernia on myös Taaleri Bioteollisuus sitoutunut aloitteeseen ja sen myötä asettamaan Pariisin sopimuksen kanssa linjassa olevan nettonolla päästötavoitteen. Taaleri Bioteollisuus on nyt myös TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) viitekehyksen suositusten käyttöönottaja.

Kuulumme FINSIF - Finland’s Sustainable Investment Forum r.y:n jäseniin ja olemme mukana Finnish Business & Society:ssa (FIBS), pohjoismaiden suurimassa yritysvastuuverkostossa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävää liiketoimintaa ja kehittää yritysten asiantuntijuutta.

Principles for Responsible Investment logo
FINSIF logo
FIBS Logo
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures logo